Algemene Privacyverklaring Delta-N Business Solutions 

Delta-N Business Solutions, gevestigd aan Laan van Waalhaven 450, 2497 GR te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Delta-N Business Solutions

Laan van Waalhaven 450

2497 GR Den Haag  +31854875200 www.delta-n.nl

Sandra Haarbosch is de Functionaris Gegevensbescherming van Delta-N Business Solutions. Zij is te bereiken via sandrah@delta-n.nl.

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Delta-N Business Solutions verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via infobs@delta-n.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Delta-N Business Solutions verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Informatie te kunnen verstrekken over onze organisatie en ontwikkelingen ten aanzien van de product en dienstverlening van Delta-N Business Solutions.
 • Informatie verstrekken m.b.t. belangrijke updates ten aanzien van producten en/of diensten die (reeds) gebruikt worden of kunnen worden door onze klanten en toekomstige relaties
 • Informatie verstrekken over nieuwe diensten en/of producten die mogelijk interessant zijn voor bestaande en nieuwe relaties.
 • Informatie verstrekken over mogelijk interessante evenementen, webinars, seminars of andere bijeenkomsten gerelateerd aan onze producten en dienstverlening.
 • Informatie verstrekken die noodzakelijk is om uitvoering te kunnen geven aan onze product- en dienstverlening zoals – maar niet beperkt tot – het verschaffen van supportactiviteiten, implementatie diensten, levering van licenties, etc.

4. Geautomatiseerde besluitvorming

Delta-N Business Solutions neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Delta-N Business Solutions) tussen zit. Delta-N Business Solutions gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: CRM, ERP, marketing automation tools en een CMSsysteem (website). Daarnaast wordt gebruik gemaakt van documentbeheersystemen en systemen om support te kunnen verlenen. Deze systemen worden gebruikt om jou en/of de organisatie die je vertegenwoordigt te kunnen informeren over belangrijke updates, productverbeteringen en dienstverlening m.b.t. producten en/of diensten die je van ons afneemt of overweegt af te nemen en vanuit die hoedanigheid mogelijk interessant voor jou kunnen zijn. Op deze wijze houden wij personen en organisaties, of een combinatie van beide, op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen m.b.t. producten en diensten, die jouw bedrijfsproces – of dat van de organisatie die je vertegenwoordigt – mogelijk kunnen verbeteren.  Daarnaast kunnen – op een geautomatiseerde wijze – jouw interessegebieden worden vastgelegd, die betrekking hebben op, of gerelateerd zijn aan de product- en dienstverlening van Delta-N Business Solutions B.V.. Deze interesses worden bepaald op basis van geautomatiseerde marketing automation tools die jouw interesse in bepaalde artikelen kunnen verzamelen, waardoor je in de toekomst automatisch geïnformeerd kunt worden over mogelijk interessante thema’s.

5. Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Indien de organisatie – waar je aan verbonden bent – geen zakelijke overeenkomsten heeft met Delta-N Business Solutions B.V. of je bent een natuurlijk persoon, dan worden persoonsgerelateerde gegevens 12 maanden bewaard in onze geautomatiseerde systemen. Voor het verstrijken van voornoemde periode van 12 maanden ontvang je een mailing, waarbij je kunt aangeven of je nog langer op de hoogte wilt worden gehouden over informatie gerelateerd aan de producten en diensten van Delta-N Business Solutions en/of informatie gerelateerd aan onze product- en dienstverlening. In voornoemde mailing dien je binnen 30 dagen na verzenddatum van de mailing aan te geven of je onze informatie nog langer wilt blijven ontvangen, of dat we jouw gegevens dienen te muteren, te verwijderen of over te dragen. Indien je op dat moment ervoor kiest dat jouw gegevens niet langer door ons mogen worden vastgelegd, zullen jouw persoonsgerelateerde gegevens binnen 5 werkdagen na afmelding worden verwijderd uit onze systemen. Indien je op voornoemde mail van Delta-N Business Solutions niet tijdig (binnen 30 kalenderdagen) reageert, zullen jouw persoonsgerelateerde gegevens eveneens worden verwijderd uit onze geautomatiseerde systemen. Indien je optreedt als contactpersoon namens een organisatie die producten en/of diensten afneemt van Delta-N Business Solutions (de klant), worden jouw gegevens bewaard gedurende de samenwerking tussen onze organisaties. Indien je niet langer als contactpersoon optreedt namens de klant, dien je dit zelf aan ons door te geven waarna jouw gegevens op jouw verzoek zullen worden verwijderd, gemuteerd of worden overgedragen.

6. Delen van persoonsgegevens met derden

Persoonsgegevens worden door Delta-N Business Solutions niet gedeeld met derden, zonder jouw goedkeuring. Indien je optreedt als contactpersoon van één van onze zakelijke afnemers/klanten, kan het in het kader van onze dienstverlening noodzakelijk zijn dat persoonsgegevens doorgegeven dienen te worden aan een toeleverancier of partner van Delta-N Business Solutions. Delta-N is opgesplitst in een aantal business units. Jouw gegevens kunnen om die reden wel gedeeld worden met andere units die vallen onder onze zusterorganisatie Delta-N B.V.

Delta-N Business Solutions verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Delta-N Business Solutions blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

7. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Delta-N Business Solutions gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand, dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Delta-N Business Solutions gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookieswatzijnhetenwatdoeikermee/.

8. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Delta-N Business Solutions en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar infobs@delta-n.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op jouw verzoek. Delta-N Business Solutions wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contactmetdeautoriteitpersoonsgegevens/tipons.

9. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Delta-N Business Solutions neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze supportafdeling of via infobs@delta-n.nl.

9.1. De volgende gegevens kunnen door ons worden verzameld en vastgelegd
 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt, bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Delta-N Business Solutions analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Delta-N Business Solutions bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Categorie: medewerkers van klanten/opdrachtgevers:
Persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn bij onze klanten/opdrachtgevers van Delta-N Business Solutions worden bewaard gedurende de looptijd van de samenwerking met de opdrachtgever en 1 jaar na beëindiging van de samenwerking met Delta-N Business Solutions. Indien een persoon een andere functie accepteert buiten de organisatie van de opdrachtgever zullen de gegevens worden verwijderd. De persoon/medewerker van de klantorganisatie dient zelf het initiatief te nemen om deze wijziging(en) aan Delta-N Business Solutions door te geven.

Categorie: potentiele klanten/opdrachtgevers:
Persoonsgegevens van medewerkers die werkzaam zijn voor organisaties waar Delta-N Business Solutions nog geen samenwerking mee heeft, maar mogelijk wel geïnteresseerd zijn in een samenwerking, worden gedurende 12 maanden bewaard. Voor het verstrijken van deze 12 maanden zal de desbetreffende personen per mail gevraagd worden of hun informatie nog langer bewaard mag worden. Indien hierop niet worden gereageerd door de contactpersoon van de potentiële opdrachtgever, zullen de gegevens binnen 30 dagen worden verwijderd.

Categorie: sollicitanten, freelancers, ZZP’ers en organisaties waarvan Delta-N Business Solutions medewerkers inhuurt.
Persoonsgegevens van de categorie sollicitanten worden na schriftelijke goedkeuring van de kandidaat gedurende een periode van 12 maanden bewaard. Deze periode vangt aan vanaf het moment dat de sollicitatieprocedure is afgerond met de betreffende sollicitant. Na afronding van de sollicitatieprocedure kan Delta-N Business Solutions de betreffende kandidaat schriftelijk toestemming vragen om de gegevens gedurende een periode van 12 maanden te bewaren. Indien de kandidaat niet binnen 30 dagen reageert, zullen de betreffende gegevens alsnog uit onze systemen worden verwijderd. In het geval dat Delta-N geen goedkeuring aan de kandidaat vraagt, zullen de gegevens van de betreffende kandidaat binnen 30 dagen na de sollicitatieprocedure worden verwijderd.

In geval van samenwerking met freelancers, ZZP’ers en medewerkers van organisaties die personeel aanbieden aan Delta-N Business Solutions, al dan niet op detacheringsbasis, geldt dezelfde procedure als beschreven voor sollicitanten, m.u.v. het volgende: indien een samenwerking met deze categorie van personen tot stand komt, zullen de gegevens gedurende de samenwerkingsovereenkomst worden bewaard.

 

 

Blijf volledig op de hoogte