DevOpsHet belang van cultuur in DevOps – Deel 3

HET BELANG VAN CULTUUR IN DEVOPS

Stimuleren van leren
DevOps cultuur

Cultuur is belangrijk in DevOps, maar wat is cultuur? En wanneer ben je op de goede weg?

Overal lees je dat binnen DevOps cultuur heel belangrijk is. Als je doorvraagt blijkt dat het lastig is om aan te geven wat onder cultuur wordt verstaan. De organisatie DevOps Research and Assessment heeft hier onderzoek naar gedaan, en geconcludeerd dat er drie cultuur aspecten zijn die een belangrijke rol spelen om succesvol in DevOps te zijn:

• Westrum organisatiecultuur
• Voldoening uit het werk
• Stimuleren van leren

In een serie van drie blogs zal ik deze onderdelen behandelen. De eerste blog post ging over Westrum organisatiecultuur. Het tweede deel ging over het voldoening halen uit het werk. In dit derde en laatste deel ga ik in op het stimuleren van leren.

Stimuleren van leren

Cultuur in DevOps, stimuleren van lerenHet onderzoek van DORA laat zien dat een organisatie cultuur die waarde hecht aan leren, bijdraagt aan de prestaties van software delivery alsmede aan een sterke teamcultuur. Dit wordt “een klimaat om te leren” genoemd, en het is de manier waarop een organisatie het leren stimuleert. Vindt een organisatie dat leren een investering is die nodig is om te groeien? Of wordt leren gezien als een noodzakelijk kwaad, alleen ondernomen wanneer dat nodig is? Of nog extremer, wordt het volledig vermeden? Onafhankelijk onderzoek heeft aangetoond dat een cultuur waar leren belangrijk wordt gevonden leidt tot een beter financieel resultaat.

Veelgemaakt fouten

De meest gemaakte fout is om verbetering en leren niet als een investering te beschouwen. Middelen, inclusief tijd en geld, moeten beschikbaar worden gesteld voor permanente educatie en ontwikkeling. De beste, meest innovatieve, bedrijven weten dit en maken tijd vrij voor werknemers. Google rekent bijvoorbeeld 20% tijd voor leren, deze tijd kunnen werknemers inzetten voor nieuwe, creatieve projecten. IBM heeft "THINK Friday", waar werknemers de vrijdagmiddag kunnen gebruiken om aan projecten van hun keuze te werken. Vooruitstrevende organisaties realiseren zich ook dat het hebben van middelen voor permanente educatie, en het bijwonen van conferenties belangrijk is voor zowel kennismaking met nieuwe technologie / ontwikkelingen alsmede netwerken met collega’s uit andere bedrijven.

Hoe meet je stimuleren van leren?

Cultuur in DevOps, stimuleren van lerenKlimaat om te leren is kun je niet meten met harde cijfers. Het is gebaseerd op gevoel en beleving, en wordt het best gemeten met behulp van vragen waarbij het antwoord wordt gegeven op basis van de Likertschaal De Likertschaal betekent dat vragen beantwoord kunnen worden met antwoorden variërend van Sterk mee oneens (= 1) tot Zeer mee eens (= 7).
In het assessment dat DORA heeft opgesteld wordt hier dan ook gebruik van gemaakt. Enkele voorbeeld vragen uit het DORA assessment dat onder andere meet hoe je als organisatie presteert op dit cultuur aspect:
In mijn organisatie:

  • Is leren de sleutel tot verbetering.
  • Zodra we stoppen met leren, brengen we onze toekomst in gevaar.
  • Leren wordt gezien als een investering, niet als een uitgave.

DORA onderzoek toont aan dat het leerklimaat niet alleen een significante voorspeller is van de prestaties van software-delivery, maar ook van de prestaties van de gehele organisatie. Andere studies tonen aan dat het leerklimaat de prestaties van de organisatie voorspelt, dus investeren in leren - en een cultuur die leren waardeert - is daarmee een goede keuze voor organisaties.

Manieren om te verbeteren

Hoe kun je als organisatie er nu voor zorgen dat er een cultuur ontstaat waarin de medewerker zich vrij voelen om inderdaad te investeren in leren? Zorg ervoor dat het leren wordt gezien als belangrijk onderdeel om als medewerker te verbeteren. Wat je als organisatie bijvoorbeeld kunt doen is:

  • Een opleidingsbudget vaststellen en deze beschikbaar stellen. Als organisatie geeft je hiermee aan dat je wilt investeren in leren.
  • Zorg dat teams over de middelen beschikken om deel te nemen aan informeel leren en de ruimte krijgen om ideeën te verkennen. Leren gebeurt vaak niet tijdens cursussen en trainingen. Sommige bedrijven, zoals 3M en Google, hebben een deel van de tijd gereserveerd (respectievelijk 15 procent en 20 procent) voor gericht vrijdenken en verkenning van nevenprojecten.
  • Het veilig maken om te falen. Als falen wordt gestraft, zullen mensen geen nieuwe dingen proberen. Behandel mislukkingen en fouten als kansen om te leren, en organiseer zogenaamde blameless post-mortems om uit te zoeken hoe processen en systemen kunnen worden verbeterd. Dit helpt mensen zich op hun gemak te voelen bij het nemen van (redelijke) risico's en draagt bij aan het creëren van een cultuur van innovatie.
  • Creëer ruimte om informatie te delen. Dit kan bijvoorbeeld een wekelijks event zijn of een maandelijkse lunch. Zorg voor een regelmatig terugkerende afspraak met daarin mogelijkheden voor werknemers om hun kennis te delen.

Conclusie

In DevOps is leren belangrijk, maar ook voor de algemene prestaties van een organisatie is dit belangrijk. Kijk hoe je als organisatie hier op dit moment mee omgaat, realiseer je het belang en bedenk dan hoe je kunt verbeteren. In dit artikel is een aantal aspecten benoemd die bijdragen aan een cultuur binnen een organisatie waar aan leren belang wordt gehecht. Mocht je hier meer over willen weten neem dan contact met mij op.

Marcel Groennou, DevOps Consultant